PragtPlaatjes Fotografie doet er alles aan deze website actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Geef aan waar op de website u de informatie heeft gevonden. Dan gaan we hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag gaan. U kunt uw reactie doorgeven via e-mail: elise@pragtplaatjes.nl.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens PragtPlaatjes Fotografie via deze website, acht PragtPlaatjes Fotografie geen aansprakelijkheid.

Aan het gebruik van de website en al haar onderdelen (waaronder fora) zijn algemene voorwaarden verbonden. Door het verdere gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Reacties en AVG-verzoeken die worden ingediend per e-mail of met behulp van een webformulier worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dat betekent dat u uiterlijk binnen een termijn van 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe verzoeken laten we binnen 1 maand weten dat we nog maximaal 3 maanden extra nodig zullen hebben.

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

PragtPlaatjes Fotografie spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. PragtPlaatjes Fotografie legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

PragtPlaatjes Fotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij PragtPlaatjes Fotografie.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PragtPlaatjes Fotografie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke content anders aangegeven is.

Heeft u vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.